• Veilig sportklimaat DBS vindt het belangrijk dat iedereen binnen de vereniging met plezier zijn/haar sport kan beoefenen. Om te zorgen voor een veilig sportklimaat vindt DBS elke vorm van grensoverschrijdend gedrag onacceptabel. Wat is grensoverschrijdend gedrag? Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag en toenadering in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die:

  • door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren;
  • als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten;
  • plaatsvindt in de context van de sport.

  Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan (seksuele) intimidatie en misbruik, pesten en uitsluiting, agressie, geweld en discriminatie. Het ongewenste gedrag kan zowel fysiek als verbaal plaatsvinden maar komt ook steeds vaker online voor op bijvoorbeeld sociale media of in WhatsApp groepen. Vanaf januari 2020 is er sprake van een meldplicht voor bestuurders en begeleiders als het gaat om een vermoeden van seksuele intimidatie of misbruik. Leden hebben een meldverantwoordelijkheid. Deze meldingen worden via het bestuur doorgegeven aan de KNVB. Omdat DBS een veilig sportklimaat belangrijk vindt, is er binnen de vereniging een vertrouwenscontactpersoon (VCP) beschikbaar en hanteert DBS de gedragscode van Centrum Veilige Sport Nederland voor trainers/coaches en begeleiders. Aanspreekpunt Omdat DBS het belangrijk vindt dat de vertrouwenspersoon geen tegenstrijdige belangen kan hebben wij een samenwerking met De Vertrouwenskamer. Wanneer je een melding wilt maken van ongewenst gedrag kun je contact opnemen met De Vertrouwenskamer via email:kcc@devertrouwenskamer.nl of via telefoonnummer: 085-0043224 of kijk op www.devertrouwenskamer.nl  

  Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

   

   

  Als er op of rond het voetbalveld behoefte is aan spoedeisende hulp bij acute noodgevallen, dan is er voor de KNVB-leden 24/7 de Hulplijn noodgevallen: 0800 - 22 99 555. Voor wanordelijkheden op en rond het (zaal-)voetbalveld die niet op het wedstrijdformulier komen, is er het Meldpunt wanordelijkheden.

  Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag

  Centrum Veilige Sport
  centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90

  Preventie Een andere belangrijke taak van de VCP is om het bestuur op basis van binnengekomen signalen en meldingen te adviseren over het te voeren preventiebeleid. Het gaat bij preventie om het creëren en bewaken van een cultuur waarin mensen respectvol met elkaar omgaan. Hier hoort ook een open sfeer bij, waar grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar wordt gemaakt en serieus wordt genomen. Gedragscodes Sportbonden, NOC*NSF en het ministerie van VWS hebben gedragscodes ontwikkeld voor diverse doelgroepen in de sport. Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de club. Het zorgt ervoor dat leden en vrijwilligers weten voor welke normen en waarden de club staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken. De gedragscodes voor de diverse doelgroepen tref je hier aan.