• Verklaring Omtrendt het Gedrag (VOG)

  VERKLARING OMTRENT HET GEDRAG (VOG)
  DBS vindt het belangrijk dat leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Een preventieve maatregel is het vragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan leiders en trainers van jeugd- en G-teams.

  Een VOG in de sport geeft informatie over het verleden van een persoon en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie binnen de sport kan uitoefenen. DBS vindt de veiligheid van haar leden belangrijk en vraagt daarom aan alle jeugd- en G-leiders en trainers een VOG.

  Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat iemand haar/zijn verleden geen bezwaar is voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld een voetbalteam leiden of trainen.

  Waarom vraagt DBS een VOG van mij?
  De VOG is dus een maatregel die de kans op seksuele intimidatie verkleint. Wanneer u wordt gevraagd om een VOG te overhandigen, dan is dit een teken dat uw vereniging de veiligheid van haar leden serieus neemt.

  Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport!
  De VOG voor vrijwilligers in de sport, die werken met minderjarigen, is gratis. Door een subsidie van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn de kosten van een VOG vergoed.

  Hoe moet een VOG worden aangevraagd?
  Een VOG kan digitaal worden aangevraagd: een elektronische VOG.

  Wie vraagt de VOG aan?
  Als u een taak vervuld binnen DBS waarbij een VOG is veriest ontvangt u een e-mail met het verzoek mee te werken aan de aanvraag van uw VOG. Een bevoegd persoon vraagt namens DBS vervolgens het eerste deel van de VOG aan. Daarna ontvangt de u een e-mail van het ministerie van Veiligheid en Justitie met het verzoek de VOG-aanvraag af te maken.

  Wat heb ik nodig voor een VOG-aanvraag?
  Om een elektronische VOG aan te vragen moet u in het bezit zijn van DigiD. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen op websites van de overheid om zaken te regelen.

  Wie bepaalt of ik mijn VOG krijg?
  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er een strafbaar feit op naam van de aanvrager van de VOG staat. Als sprake is van een strafbaar feit, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant is voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat uw verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend. Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Op welke punten wordt gescreend?
  DBS schrijft op het VOG-aanvraagformulier voor welke functie de VOG wordt aangevraagd en op welke functieaspecten uw verleden wordt getoetst: het zogenoemde screeningsprofiel.

  Meer informatie
  Meer informatie over het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de COVOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

  Meer informatie over de VOG vindt u op http://www.nocnsf.nl/vog